Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2016, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2017.

 

Κατά το 2016, παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια, ο Όμιλος Σαράντη συνέχισε να ευημερεί επιδεικνύοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από διψήφια αύξηση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Σε συνέπεια με τις στρατηγικές του κατευθύνσεις, επιτεύχθηκε αύξηση στα περιθώρια κέρδους, διατήρηση της θετικής καθαρής ταμειακής θέσης και βελτίωση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης.

 

Τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του Ομίλου συνίστανται αφενός στην βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και στα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας και που εν τέλει συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων του και στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της παρουσίας του στα κανάλια διανομής του, αφετέρου δε στην ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και στην αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εναρμονισμένες με τους στόχους του Ομίλου.

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2016 ανήλθαν σε € 329,02 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 278,76 εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,03%.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,77% στα €119,76 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 18,76% στα €209,26 εκ. από €176,20 εκ. πέρυσι.

Σημαντική είναι η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 11,6% συγκριτικά με το 2015.

 

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

 

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 20,66% στα €35,92 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 21,03% στα €31,52 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 23,95% φτάνοντας τα €24,52 εκ. από €19,78 εκ. το 2015.

 

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2016, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή).

Ο Όμιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση  ύψους €7,05 εκ.

Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποθεμάτων.

 

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

 

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo2017, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακάτω.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 3η Μαΐου 2017, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2016 ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή.

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

 *Τα οικονομικά μεγέθη του 2016 και 2015 αφορούν στις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του Ομίλου.

 

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.

Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη (362,9KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies