Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2017, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2018.

 

Το 2017 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.

Έχοντας δημιουργήσει ένα ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο προσανατολισμένο στις κατηγορίες των προϊόντων και την ικανοποίηση του καταναλωτή, ο Όμιλος είναι σε θέση να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα, το κόστος και την άψογη εμπορική εκτέλεση σε όλα τα κανάλια διανομής του.

Ταυτόχρονα, το συνεχώς αυξανόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, που διευρύνεται ολοένα και περισσότερο με εξαγορές αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, και η κατάλληλη επικοινωνιακή και εμπορική τοποθέτηση, παρέχουν στον Όμιλο τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον.

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε € 343,16 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 329,02 εκ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα €122,18 εκ., απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60% στα €220,97 εκ. από €209,26 εκ. το περυσινό έτος.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 10,4% στα €39,66 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 9,5% στα €34,51 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 16,8% φτάνοντας τα €28,63 εκ. από €24,52 εκ. το 2016.

 

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2017, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2016 ποσού 6 εκ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -€ 16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή θέση) εκ. από - €7,05 εκ. στο τέλος του 2016.

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 26,30% στο τέλος του 2017 συγκριτικά με 26,97% στο τέλος του 2016, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων.

 

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

 

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo2018, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακάτω.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 27η Απριλίου 2018, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2017 ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

 *Τα οικονομικά μεγέθη του 2016 και 2015 αφορούν στις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του Ομίλου.

 

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.

Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη (520,3KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies