Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2015, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2016.

 

Κατά το 2015 ο Όμιλος συνέχισε να παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην κερδοφορία, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Τα περιθώρια κέρδους ενισχύθηκαν, η καθαρή ταμειακή θέση διατηρήθηκε και το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

 

Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το έτος 2015 καταγράφοντας πωλήσεις ύψους € 278,76 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 248,44 εκ. ευρώ το 2014, αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

 

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου, με την Ελλάδα, να αναπτύσσεται κατά 15,33% στα €102,56 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου, και τις ξένες χώρες,  που αντιπροσωπεύουν 63,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, να σημειώνουν άνοδο κατά 10,46% στα €176,20 εκ.

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αύξησης των μεριδίων αγοράς του και διατήρησης του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, ο Όμιλος, μεταξύ άλλων, έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παροχών προς το εμπόριο και κατ’ επέκταση προς τον καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο μεικτού κέρδους του Ομίλου είναι μειωμένο στα 47,53% έναντι 48,55% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρόλα αυτά, η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

 

Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 16,07% στα €29,77 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 18,12% στα €26,04 εκ. και τα  Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 15,4% φτάνοντας τα €19,78 εκ. από €17,14 εκ. το 2014.

 

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος ποσού 5,15 εκ. ευρώ και έχει ολοκληρώσει την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκ. ευρώ, καθώς και την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας POLIPAK κόστους 4,5 εκ. ευρώ. Στο τέλος του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους €7,20 εκ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.

 

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

 

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2016, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακάτω.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 15η Απριλίου 2016, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

 

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.

 
Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη (466,3KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies