Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΤΟΥΣ 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ
ΙΣΧΥΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Σαράντη κατά την διάρκεια του 2014 αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

Ο Όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική οργανική ανάπτυξη στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, οδήγησε σε αξιοσημείωτη αύξηση της κερδοφορίας σε επίπεδα υψηλότερα των αναμενόμενων.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2014 ανήλθαν σε € 248,44 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 236,59 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,01%, η οποία προήλθε από την έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου υποστηριζόμενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα αφενός, συνεισέφερε 35,79% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, παρουσιάζοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,1% στα €88,93 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες, αφετέρου, που αντιπροσωπεύουν 64,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, συνέχισαν να διατηρούν την θετική πορεία τους σημειώνοντας άνοδο κατά 4,96% στα €159,51 εκ., που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 6,02% εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι ευνοϊκότερες συμφωνίες προμήθειας υλών και υπηρεσιών καθώς και οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συνεχίζουν να ωφελούν το μικτό κέρδος του Ομίλου.

Το βελτιωμένο μικτό κέρδος σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους λοιπών λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου.

Σημείωση

Λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου και του τρόπου απόδοσης παροχών εμπορίου στην πολωνική αγορά, παροχές εμπορίου ύψους περίπου € 5 εκ. μεταφέρθηκαν από τη γραμμή των λειτουργικών εξόδων στην γραμμή των πωλήσεων. Η τροποποίηση αυτή είχε επίδραση κατά το 2014 σε επίπεδο πωλήσεων και μικτού κέρδους, καθώς και στα περιθώρια κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Για λόγους συγκρισιμότητας με τα μεγέθη του 2013, οι σημαντικότερες επιδράσεις έχουν ως εξής:

Σε επίπεδο Ομίλου:

  • Πωλήσεις στα €253,43 εκ. το 2014, αυξημένες κατά 7,12% σε σύγκριση με το 2013.
  • Μικτό κέρδος: €125,61 εκ. το 2104, αυξημένο κατά 7,58% σε σύγκριση με πέρυσι.
  • Περιθώριο μικτού κέρδους στα 49,56% το 2014 από 49,35% πέρυσι.
  • Περιθώριο ΕΒΙΤ σε 8,70% από 8,19% πέρυσι.

Σε επίπεδο χωρών:         

  • Πωλήσεις Πολωνίας: €70,78 εκ. το 2014 από €70,44 εκ. το 2013, εμφανίζοντας οριακή άνοδο κατά 0,5%, και περιθώριο ΕΒΙΤ στα 5,21% έναντι 4,38% πέρυσι.
  • Πωλήσεις Ξένων Χωρών: €164,50 εκ. το 2014 από €151,97 εκ. το 2013, αυξημένες κατά 8,24%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στα 5,72% έναντι 5,29% πέρυσι.

 Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 11,18% στα €25,64 εκ. από €23,07εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,32% από 9,75% το 2013.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €22,05 εκ. από €19,38 εκ. το 2013, αυξημένα κατά 13,76% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ενισχύθηκε σε 8,87% από 8,19% πέρυσι.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) παρουσίασαν άνοδο κατά 8,89% στα €21,49 εκ. από €19,73 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,65% από 8,34% το 2013.
  • Τα  Καθαρά Κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,40% στα €17,14 εκ. από €15,53 εκ. και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 6,90% από 6,56% το 2013.

 

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM. κόστους €6,4 εκ. , την εξαγορά της δραστηριότητας του Noxzema στην Ελλάδα από την Procter & Gamble, κόστους €8,7 εκ., και έχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013, ύψους € 10,4 εκ., ο Όμιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους €9,6 εκ.

Η στρατηγική του Ομίλου επικεντρώνεται σε προϊοντικές καινοτομίες, στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μέσω συνεργειών και μείωσης κόστους παραγωγής, και σε εξαγορές ικανές να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες τόσο σε επίπεδο δαπανών και κόστους όσο και σε επίπεδο καινοτομιών και επεκτασιμότητας προϊόντων.

Πιστεύουμε ότι και το 2015 θα είναι έτος προκλήσεων. Ωστόσο, κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία έχοντας εμπιστοσύνη στην ευελιξία και στην ικανότητά του Ομίλου μας να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες ανάπτυξης.

Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί συνθήκες χαμηλής ορατότητας, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2015 κατά την διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΤΟΥΣ 2014 (276,9KB) Ανάλυση Αποτελεσμάτων (781,3KB)

Σύνοψη Οικονομικών Επιδόσεων Εννεαμήνου 2023

Σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2023 Αθήνα, Ελλάδα – Νοέμβριος 7, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τη σύνοψη των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023: Οι πωλήσεις το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε €353,4εκ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies