Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2014, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2015.

 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη κατά το 2014 αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

 

Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το έτος 2014 καταγράφοντας πωλήσεις ύψους € 248,44 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 236,59 εκ. ευρώ το 2013, αύξηση κατά 5,01%, η οποία προήλθε από την έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου υποστηριζόμενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα αφενός, συνεισέφερε 35,79% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, παρουσιάζοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,1% στα €88,93 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες, αφετέρου, που αντιπροσωπεύουν 64,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, συνέχισαν να διατηρούν την θετική πορεία τους σημειώνοντας άνοδο κατά 4,96% στα €159,51 εκ., που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 6,02% εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 

Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 11,18% στα €25,64 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 13,76% στα €22,05 εκ. και τα  Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 10,40% φτάνοντας τα €17,14 εκ. από €15,53 εκ. το 2013.

 

Οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική αυτή πορεία είναι η σημαντική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου σε συνδυασμό με την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών και χαμηλότερου κόστους παραγωγής, τον έλεγχο στις λειτουργικές δαπάνες και την οικονομική ευρωστία του Ομίλου που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητές και τα επενδυτικά του πλάνα.

 

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM. κόστους €6,4 εκ. , την εξαγορά της δραστηριότητας του Noxzema στην Ελλάδα από την Procter & Gamble, κόστους €8,7 εκ., και έχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013, ύψους € 10,4 εκ., ο Όμιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους €9,6 εκ.

 

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Η έμφαση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών του Ομίλου μέσω ανανέωσης και εμπλουτισμού του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών στην παραγωγή, στην εξεύρεση εξαγορών κερδοφόρων και αναγνωρισμένων προϊόντων ομοιογενούς χαρακτήρα και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου.

Η επιχειρησιακή αριστεία επιτυγχάνεται μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση των μεγεθών του Ομίλου σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό διεθνές  εμπορικό περιβάλλον με στόχο  τη συνεχή ανάπτυξη και την αυξανόμενη οικονομική απόδοση.

 

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2015, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας παρακάτω.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 12η Μαίου 2015, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2014 ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:       

* Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2007 στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από την πώληση της Κ.Π.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

**Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν τις έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημίες από την πώληση της συμμετοχής στην Κ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.

***Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 δεν περιλαμβάνουν την έκτακτη και μη λειτουργική ζημιά από την πώληση μετοχών FFG.

 

Η παρουσίαση του ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.

 

 
Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη (492,7KB)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Έτους 2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ: Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Έτους 2022 & Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies