Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΤΟΥΣ 2015

ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η επιτυχής εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου Σαράντη και η περαιτέρω ενίσχυση της εύρωστης οικονομικής του θέσης χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις του κατά το 2015, παρά το δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος συνεχίζει να παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην κερδοφορία, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Τα περιθώρια κέρδους ενισχύθηκαν, η καθαρή ταμειακή θέση διατηρήθηκε και το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2015 ανήλθαν σε € 278,76 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 248,44 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15,33% στα €102,56 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 10,46% στα €176,20 εκ.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αύξησης των μεριδίων αγοράς του και διατήρησης του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, ο Όμιλος, μεταξύ άλλων, έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παροχών προς το εμπόριο και κατ’ επέκταση προς τον καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο μεικτού κέρδους του Ομίλου είναι μειωμένο στα 47,53% έναντι 48,55% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρόλα αυτά, η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,07% στα €29,77 εκ. από €25,64 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,68% από 10,32% το 2014.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €26,04 εκ. από €22,05 εκ. το 2014, αυξημένα κατά 18,12% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,34% από 8,87% πέρυσι.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 12,44% στα €24,16 εκ. από €21,49 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,67% από 8,65% το 2014.
  • Τα  Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 15,39% σε €19,78 εκ. από €17,14 εκ.,  και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,10% από 6,90% το 2014.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο το οποίο προσδοκεί να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος ποσού 5,15 εκ. ευρώ και έχει ολοκληρώσει την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκ. ευρώ, καθώς και την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας POLIPAKκόστους 4,5 εκ. ευρώ. Στο τέλος του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους €7,20 εκ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.

Το 2015, παρά τις δυσκολίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος έχει πετύχει σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Η διοίκηση του Ομίλου ατενίζει με αισιοδοξία το 2016, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2016  την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 (273,9KB) Ανάλυση Αποτελεσμάτων (754,9KB)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Έτους 2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:  Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ: Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Έτους 2022 & Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies